ورود به سیستم برای دانشجویان والدین ورود به سیستم برای  ورود به سیستم برای کارکنان  راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  

اسکان دانشجويان روزانه جهت تابستان 96

( دکتري ، ارشد ، کارشناسي )

بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به تعميرات برخي بلوکهاي خوابگاهي خصوصا" موتور خانه خوابگاه 9 در تابستان 96 در صورت نياز به اسکان رعايت نکات ذيل الزامي مي باشد.

 1. اسکان خوابگاه برادران در کليه مقاطع دکتري ، ارشد و کارشناسي در بلوک 6 مي باشد.
 2. اسکان خوابگاه خواهران در مقطع دکتري بلوک 10 و مقطع ارشد و کارشناسي بلوک 5 مي باشد.
 3. دانشجويان مقطع دکتري و کارشناسي ارشد جهت اسکان از مورخ 96/3/20 لغايت 96/3/24 با معرفي نامه از بخش يا دانشکده مربوطه به اداره امور خوابگاهها مراجعه نمايند.
 4. دانشجويان مقطع کارشناسي جهت اسکان از تاريخ 96/4/14 لغايت 96/4/18 با پرينت انتخاب واحد ترم تابستان به اداره امور خوابگاهها مراجعه نمايند.
 5. دانشجويان متقاضي اسکان بايستي شهريه ترم تابستان را طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و صرفا" به صورت ترمي و نقدي واريز نمايند و کارت اسکان دانشجويان بعد از واريز شهريه خوابگاه صادر مي گردد.

تبصره : اسکان به صورت روزانه و مهمان امکان پذير نمي باشد.

 1. به در خواست بعد از تاريخ فوق هيچ گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.

دانشجوياني که اجاره بهاي ترم تابستان را پرداخت نمايند در صورت انصراف وجه آنها قابل برگشت نمي باشد.

با تشکر        

اداره امور خوابگاهها

 
 
 

   

مهمترین پیوندها