ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  

دانشجويان سنواتي و دانشجوياني که  در ترم آينده قصد انصراف از خوابگاه را دارند الزاميست حد اکثر تا اول بهمن ماه 95با مراجعه به کارتابل دانشجويان نسبت به انصراف خوابگاه خود اقدام نمايند.

 
 
 

   

مهمترین پیوندها