در خصوص اجاره بهاي خوابگاه

قابل توجه دانشجويان ساکن خوابگاههاي دانشگاه شهيد باهنر

همانگونه که مستحضريد اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجويي وابسته به وزارت علوم به حساب صندوق رفاه دانشجويان کشور واريز مي گردد. لذا با توجه به تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي به دليل ويروس کرونا با پيگيري انجام شده توسط حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه باهنر و ديگر دانشگاه ها و موافقت صندوق رفاه دانشجويان کشور اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجويي نيمسال جاري روز شمار و بر اساس روزهاي سکونت است. نظر به اينکه  اجاره بهاي واريز شده به حساب صندوق رفاه بوده و دانشگاهها قادر به برگرداندن مبالغ اضافه نيستند صندوق در پايان نيمسال نسبت به اضافه پرداختي ها، مطابق بخشنامه شماره 19616/130 مورخ  98/12/28 عمل خواهد نمود.

لازم به ذکر است که بخشنامه مذکور شامل دانشجويان ساکن خوابگاه هاي متأهلي نبوده و اين دانشجويان ملزم به پرداخت کامل اجاره بها مي باشند.

اما درخصوص اجاره بهاي دانشجويان ساکن در خوابگاههاي خودگردان نيز حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه در حال پيگيري موضوع بصورت مکاتبه اي و تماس تلفني از طريق صندوق رفاه و شوراي سياست گذاري خوابگاههاي خودگردان مي باشد که به محض وصول نتيجه به اطلاع رسانده خواهد شد.

 

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 870 بار
تاریخ ارسال : 2 ارديبهشت سال 1399